19238000

Vaccination häst

Det viktigaste syftet med vaccination av häst är som regel att förbättra djurskyddet. Bro Mobil Veterinär vaccinerar Din häst mot följande sjukdomar: Hästinfluensa ( A1 och A2 ), Stelkramp (tetanus) och Botulism.

Vaccinerna som används är:
Equilis Te mot Stelkramp (tetanus).
Equilis Prequenza mot Hästinfluensa ( A1 och A2 ).
Equilis Prequenza Te mot mot Hästinfluensa ( A1 och A2 ) och Stelkramp (tetanus) i samma spruta.

BotVax B vet mot Botulism.


Stelkramp (tetanus):-

Det är mycket viktigt att Din häst är vaccinerad mot stelkramp. Sjukdomen orsakas av en bakterie (Clostridium tetani), som finns i miljön och i tarmfloran hos människor och djur. Bakterien följer med smuts in i sår och via skadad hud främst djupa sticksår, där den producerar ett toxin (gift) som påverkar nervsystemet. Hur snabbt sjukdomsförloppet blir och hur allvarligt drabbad hästen blir avgörs av vilken mängd bakterier/sporer som kommit in och hur långt ifrån det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) som bakterien kommit in i kroppen.

Symtomen inkluderar stela käkmuskler, stel och styltig gång, framfall av tredje ögonlocket, hästen blir överkänslig för ljud, ljus och beröring. Så småningom får hästen svårt att tugga och svälja och till slut kan den få svårt att resa sig och förbli liggande på sidan med stela ben.

De flesta hästar insjuknar 10-14 dagar efter smittotillfället men i enstaka fall kan inkubationstiden uppgå till flera månader. De flesta hästarna dör inom 5-7 dagar efter att symtomen bryter ut.

Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot sjukdomen, dock ej hundraprocentigt. ALLA hästar bör vara stelkrampsvaccinerade. Det dräktiga stoet bör vaccineras ca 4 veckor innan beräknad fölning för att ge fölet optimalt skydd.

Grundvaccinering: Föl och Vuxna hästar

Första vaccinationen vid 6 månaders ålder
Andra vaccinationen 4 – 6 veckor efter 1:a vaccin
Tredje vaccinationen vid  ett 1 års ålder

Revaccinering:
Därefter behöver man endast ge ny vaccination var tredje år. Om hästen får ett djupt sticksår, hovböld eller kastreras rekommenderas dock en extra vaccination.


Hästinfluensa ( A1 och A2 ):-

En mycket smittsam luftvägssjukdom som orsakas av virus. Smittan sprids ofta snabbt i stallet eftersom viruset kan färdas över 40 meter i en salivdroppe i luften, efter att en smittad häst hostar. Detta innebär också att hästar i intilliggande hagar kan smittas, eller att en smittbärande häst som rids förbi hagarna kan vara en potentiell smitthärd. Dessutom kan smittan spridas via kontakt med utrustning, en skötares händer/kläder/skor osv. Viruset kan överleva ca 2 dagar i en liten saliv/slemdroppe och upp till 3 dagar i vatten. I torra miljöer t ex i direkt solljus en torr varm sommardag dör viruset snabbare. Även en vaccinerad häst som inte visar symtom kan vara smittbärare och föra smittan vidare.

Inkubationstiden är upp till 3 dagar och hästen utsöndrar virus från och med sin första febertopp och därefter i upp till 10 dagar . Den är då också smittsam.

Unga ovaccinerade individer drabbas oftast hårdast, med hög feber (upp till ca 41 grader) och klart näsflöde samt ofta torrhosta. I vissa fall kan näsflödet bli tjockt och gult efter några dagar. Hästarna blir hängiga och kan få nedsatt aptit om de har hög feber. Svullna ben och skap är också relativt vanliga symtom.

Vaccinerade hästar kan drabbas men får oftast mycket milda symtom.

De flesta hästarna tillfrisknar spontant inom ca 10 dagar.

Det finns en rad olika influensavacciner tillgängliga idag, alla vaccinerna ger ett bra skydd mot smittan. De olika vaccintillverkarna ger olika rekommendationer för vaccinationsrutiner, därför har vi valt att följa de rekommandationer som ges av
SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt):

Grundvaccinering: 
Föl vaccineras vid 6 månaders ålder, om inte stoet varit ovaccinerat, då bör fölet vaccineras redan från 3 månders ålder. 
Andra vaccinationen sker därefter inom 1-2 månader.
Tredje vaccinationen 3-6 månader efter den andra.

Revaccinering:
Unghästar bör vaccineras varje halvår tills den fyller fyra år.
Tiden mellan vaccinationerna ska inte understiga tre månader.
Från och med fyra års ålder rekommenderas en årlig vaccination.
Avelsston vaccineras årligen.

Hästar som tävlar inom ridsporten skall vara vaccinerade, se ridsportförbundets hemsida för mer information:
http://www3.ridsport.se/


Botulism

Botulism orsakas av bakterien Clostridium botulinum som vid rätt förhållanden kan producera ett mycket starkt nervgift, botulinum toxin. Hästen är extremt känslig för botulinimtoxinet som påverkar nervsystemet och orsakar en tilltagande förlamning som slutligen drabbar djurets andningsmuskulatur. Infektionen har hos ovaccinerade hästar en dödlighet på upp till 90 %. Därför är profylax av stor vikt för att öka chansen för överlevnad.

Hästen kan infekteras på tre olika sätt:

  • Vanligaste infektionsvägen är genom förorenat foder (enslilage). Bakterien har hamnat i fodret genom att jord eller döda djur kommit med i det inplastade fodret där det uppstår en sådan miljö att bakterien kan växa till och bilda toxin.
  • Sår/navelinfektion som blir förorenat med Clostridium botulinum sporer som växer till och producerar toxin i vävnaden.
  • Mindre vanligt är att hästen får i sig Clostridium bakterien med födan och att toxin därefter produceras i tarmen.


Symptomen på botulism: är oavsett smittväg likadana och börjar vanligtvis med att hästen uppfattas som vinglig eller svag. Kroppsställningen påverkas av den tilltagande förlamningen och hästen står ofta med huvudet lågt. Ansiktsmusklerna är slappa, pupillreflexen nedsatt, och hästen kan ej tugga eller svälja foder. Svansen är slapp och förstoppning och utspänd urinblåsa är vanligt. I slutskedet, 48-72 h efter symptomdebut, blir muskelpåverkan så stor att hästen ej kan stå och den dör när andningsmuskulaturen förlamas.

Det finns åtta olika typer av botulinumtoxiner, i Sverige har endast typ B hittats på häst. För vaccination används i Sverige Botvax B som är ett vaccin mot typ B.

Grundvaccinering / Revaccinering:
Grundvaccination består av tre vaccinationer med en månads mellanrum och därefter årliga revaccinationer. Föl kan vaccineras från 10 veckors ålder.

 
Hästhosta/s.k. virusabort

Hästens herpesvirus (EHV) förekommer i flera former (serotyper) varav EHV-1 och EHV-4 är de vanligaste. Virus sprids via andningsluften. Rekommendationen är att vaccinera dräktiga ston mot EHV-1. Vaccination sker i 5:e, 7:e och 9:e dräktighetsmånaden. 

EHV-1-infektion kan ge olika symtom: Övre luftvägsinfektion, abort hos dräktiga
ston eller neurologiska symtom. Abort sker oftast i sjunde eller åttonde dräktig-
hetsmånaden.
EHV-4 Infektion med hästens herpesvirus EHV-4 är tämligen vanlig. Sjukdomen, som kallas hästhosta, ger ofta lindrig infektion i övre luftvägarna. Även detta virus anses kunna orsaka abort i enstaka fall.

Smittorisk EHV-1:
Vid abort är det fölet som angrips av virus. Stoet är vanligen opåverkat under dräktigheten. Om stoet inte kastar sitt föl, kan det födas med infektion i kroppen. Fölet är i så fall ofta i dålig kondition. Inte sällan dör fölet efter några dagar.
Vid kastning är foster, efterbörd och fostervätskor kraftigt infekterade med EHV-1. Flytningar från stoet t.o.m. första brunsten kan vara smittförande. Av denna anledning rekommenderas att stoet betäcks först på andra brunsten efter kastning.
Virus kan också angripa icke dräktiga hästar genom att det orsakar övre luftvägsinfektion. Virus kan även ge neurologiska skador. De neurologiska skadorna är oftast allvarliga, men lyckligtvis inte så vanliga.


 

www.bromobilveterinar.se