19238000

Vaccination hund

Det viktigaste syftet med vaccination av hund är som regel att förbättra djurskyddet. Bro Mobil Veterinär vaccinerar Din hund/ Dina hundvalpar mot följande virussjukdomar: Parvo, valpsjuka, smittsam leversjukdom, Kennelhosta, samt hundar som är över 3 månadersålder och skall resa utomlands vaccineras mot Rabies och leptospiros. Samtliga sjukdomar är allvarliga och kan ha dödlig utgång, därför är det viktigt att hundarna vaccineras enligt rekommendationer, för att hålla sjukdomsfrekvensen i Sverige låg.

Vaccinerna som används är:


Nobivac DHPPi (vaccin mot valpsjuka,smittsam leversjukdom, sjukdom orsakad av parvovirusinfektion och parainfluensa hos hund):
Vissa uppfödare väljer av kostnadsskäl att bara vaccinera mot Parvo vid 8 veckors ålder innan försäljning. Enligt rekommendationen, ett tidigt skydd mot alla dessa sjukdomar eftersträvar. Det är därför bör alla valpar vaccineras med Nobivac DHPPi (grundvaccinering ) vid 7- 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas påfyllnad vart 3:e år, samt Nobivac Pi mellanvarande år. Vid korrekt vaccinering är hundar immuna och blir inte sjuka. Vid vaccination kan i sällsynta fall biverkningar förekomma hos djur likväl som hos människor, i form av en övergående allergisk reaktion, feber och illamående.

Nobivac Pi (vaccin mot parainfluensa): Vaccinet ges årligen till hundar som vistas i riskmiljöer för att reducera kliniska symptom och virusutsöndering. Vid vaccination kan i sällsynta fall biverkningar förekomma hos djur likväl som hos människor, i form av en övergående allergisk reaktion, feber och illamående.

Nobivac KC vet. (vaccin mot parainfluensa och Bordetella, så kallas kennelhosta): Grundvaccin kan ges redan från 3 veckors ålder och revaccination årligen.Genomgången sjukdom ger ingen immunitet, varför årlig omvaccination rekommenderas. Tänk på att om hunden skall träna eller tävla eller vistas på hunddagis eller kennel är det en bra idé att hålla hunden vaccinerad mot kennelhosta.

Nobivac L4 (Leptospiros): Grundvaccination görs vid två vaccinationstillfällen med 2-4 veckors mellanrum, tidigast från 8 veckors ålder. Revaccinering var 6:e månad till 12:e månad, beroende på hur ofta Ni reser till länder med högre smittrisk. Vaccinet mot leptospiros har en relativt kortvarig skyddande effekt och ger inte ett fullständigt skydd mot infektion, men korrekt vaccinering ger hunden ett ökat skydd mot allvarliga sjukdomssymtom orsakade av de serovarer vaccinet är riktat mot. I regioner där infektionen är vanlig har vaccinering lett till en kraftig nedgång i antalet leptospirosfall hos hund.

Leptospiros: Är en bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur. Sjukdomen anses vara ovanlig hos hund i Sverige. Vaccination mot leptospiros rekommenderas till hundar som skall resa utanför Norden och vistas i skog och mark, i hundrika miljöer eller i lantbruksmiljö. Leptospirabakterier kan utsöndras i en infekterad hunds urin under lång tid; i månader. Många hundar sprider smitta utan att själva visa symtom på sjukdom. Hundar smittas ofta via vattensamlingar med relativt varmt, stillastående vatten. De smittas också vid direkt kontakt med infekterade gnagare, hundar och infekterade hundars urin. Sjukdomen ger feber, blödningar i slemhinnorna och leverskador. Dödligheten är hög. Hundar som överlever infektion med arten Leptospira canicola blir ofta kroniska smittbärare.

Nobivac Rabies: Vaccinet ges vart 3:e år efter en grundvaccination. Hunden måste vara över 3 månader gammal samt ha en läslig tatuering (dokumenterat tatuerad innan 3 juli 2011) eller vara chipmärkt innan grundvaccinationen utförs. Efter grundvaccinationen tar det 21-28 dagar innan maximalt skydd uppnås, varför det enligt lag måste gå minst 21 dagar innan hunden kan resa utomlands. Vaccinationen skall föras in i ett EU-pass för att vara giltigt. Sedan januari 2012 har reglerna om krav på blodprovstagning med mätning av antikroppstiter tagits bort vid införsel/utförsel av hund/katt inom EU. Krav på titer finns fortfarande om djuret förs in från land utanför EU som inte är listat med fungerande rabiesövervakning. Särskilda regler gäller för Norge (som ej är medlem i EU). 

Biverkningar som kan ses såsom lokala reaktioner eller en övergående, palpabel knuta på injektionsstället. I sällsynta fall kan en övergående allergisk reaktion, feber och illamående förekomma.

Rabies: Är en zoonos, som drabbar alla djurslag och även människa. Den orsakas av ett virus och är en dödlig sjukdom. Den angriper centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) och ger ökad salivavsöndring, förlamning eller kramp i svalget, överkänslighet för ljud och ljus. Sjukdomen leder så småningom till döden. Viruset sprids via saliven, via bett från sjuka djur eller i kontakt med sår. Rabies finns på alla kontinenter bland annant i Europa. Sjukdomen har ej setts hos inhemska djur i Sverige sedan 1886. Rabiesvaccin ger ett gott skydd mot sjukdomen.

För att hålla Sverige fritt från Rabies måste vi följa de nya bestämmelserna för utlandsresa med hund och katt som trädde i kraft den 1 januari 2012:

  1. Ha ett eget EU-pass för sällskapsdjur.
  2. Grundvaccination kan påbörjas när hunden eller katten är minst 3 månaders ålder.
  3. Det är obligatoriskt att vänta 21 dagar efter grundvaccinationen mot rabies innan Du kan resa med hunden eller katten.
  4. Om vaccintillverkaren anger att det behövs 2 rabies vaccinationer, med 1 månads mellanrum, som grund – måste Du vänta 21 dagar efter den andra vaccinationen.

Det finns detaljerad information på Jordbruksverkets hemsida.

www.bromobilveterinar.se